Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur MIOO CYCLING AB, (nedan kallat ”MIOO”, ” vi”), Organisationsnummer: 559195-0760 WeWork/Malmskillnadsgatan 32 Stockholm, e-mail: hello@mioo.cc samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då MIOO till köparen (nedan kallad ”Kund”) tillhandahåller tjänster, serviceärenden och övrig kontakt med MIOO, såsom besök på webbplats och app. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av ett konto hos MIOO ( nedan kallat ” Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

MIOO är personuppgiftsansvarig för MIOOs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. MIOO är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av ett konto hos MIOO.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats eller app, köpa våra tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.1 MIOO samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en beställning i MIOOs app, använder dig av MIOOs kundservice, besöker MIOOs webbplats eller ett event som MIOO anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med MIOO. Informationen som samlas in från dig vid beställningar krävs för att du ska kunna ingå avtal med MIOO och för att MIOO ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.2 Om du har ett konto hos MIOO samlar MIOO in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. MIOO samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din beställningshistorik, hur du interagerar med MIOO webbplats och app, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. MIOO behandlar även uppgifter som MIOO från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto hos MIOO. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Inställningar”.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till MIOO CYCLING
De personuppgifter MIOO samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför beställningar och använder våra support-tjänster är:
• Namn
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• Ramnummer cykel & cykel ID
• IP-adress och information om din användning av MIOOs webbplats

4.2 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter MIOO samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:
• Namn
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• Uppgifter om dina cyklar
• IP-adress och information om din användning av MIOOs webbplats

4.3 För närvarande är vår betalningsleverantör Stripe. Om du registrerar dig för MIOO betaltjänster får vi begränsad information om ditt betalkort från vår betalningsprocessor, till exempel de fyra sista siffrorna, utgivningslandet och utgångsdatumet. Stripe använder och behandlar din fullständiga betalningsinformation i enlighet med Stripes sekretesspolicy.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till MIOO CYCLING
MIOO behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar MIOO dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av beställning, betalning och tillhandahållande av support;
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende MIOOs och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare
Utöver uppräkningen ovan behandlar MIOO personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
• Administrera kontoinnehavet;
• Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;
• Tillhandahålla specialerbjudanden;
• Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
• Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 MIOO baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra beställningar och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavare, så som förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina beställningar, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med MIOO samt ditt intresse av våra erbjudanden för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala beställningssummor. MIOO behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan MIOO ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling och dess ändamål

7.1 Administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla support
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om beställning
Kategorier av personuppgifter:

· Namn, adress, telefonnummer samt e-post
· Geografisk information
· IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos MIOO, till exempel genom att beställa av oss eller kontakta vår kundtjänst

7.2 Försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
Kategorier av personuppgifter:

· Namn, adress, telefonnummer samt e-post
· Geografisk information
· IP-adress, enhetsinformation, logginformation

7.3 Marknadsföra MIOO och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS. Rättslig grund: Intresseavvägning
Kategorier av personuppgifter:

· Namn, adress, telefonnummer samt e-post
· Geografisk information
· IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos MIOO, till exempel genom att beställa av oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Profilering

8.1 MIOO kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina beställningar och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.
8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta MIOO på hello@mioo.cc . När MIOO har mottagit din anmälan kommer MIOO att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. MIOO kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka MIOOs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 MIOO sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört en beställning eller på annat sätt interagerat med MIOO.

9.3 MIOO sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett MIOO.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 MIOO kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. MIOO kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som MIOO lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra MIOO och MIOOs samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till MIOOs avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid beställning av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av MIOO om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata MIOOs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 MIOO kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av MIOOs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer MIOO vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 MIOO har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. MIOO kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med MIOO innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta MIOO, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att välja [avsluta konto] under ”Inställningar”.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. MIOO har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 MIOO ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 MIOO kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära
1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 MIOO kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till hello@mioo.cc. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

14.1 Vi använder oss av cookies på Webbplatsen, för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar och åtkomsträttigheter samt för att föra statistik på din användning av Webbplatsen. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Vi använder två sorters cookies, sessionscookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter att giltighetstiden gått ut. Cookies skadar inte på något sätt din dator och ökar inte heller risken för virus. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/cookies

14.2 Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies eller till att upplysa dig när en cookie används. Vänligen notera att inaktivering av cookies kan leda till att Webbplatsen inte fungerar som avsett.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontakta kundtjänst på hello@mioo.cc