Köp- och användarvillkor

Gäller från och med 2023-01-01

ALLMÄNT

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan kund (”Kunden”) och Mioo Cycling AB (”MIOO”) vid användande av MIOO:s webbapplikationer, produkter och tjänster (”Tjänsterna”).

Kundens åtkomst och användning av Tjänsterna möjliggörs endast efter Kundens samtycke till att vara bunden av Tjänsterna.

Villkoren kan från tid till annan förändras och det åligger Kunden att hålla sig uppdaterad på vid varje tid gällande Villkor.

Förändringar och prisändringar kan ske i din prenumeration. MIOO har rätt att ändra prenumerationen och priset vid olika tillfällen; Prisförändringar eller förändringar av prenumerationen meddelas alltid minst 30 dagar innan din prenumerationsperiod löper ut.

MIOO äger Tjänsten och erbjuder genom denna Kunden olika tjänster och produkter. Tjänsterna kan erbjudas i samarbete med externa och oberoende partners (”Externa Partners”). Externa Partners kan inom ramen för Tjänsterna erbjuda egna produkter eller tjänster (”Tredjepartstjänster”). Om det inte uttryckligen framgår av Villkoren gäller Villkoren även för Tredjepartstjänster. Likaså inbegrips Tredjepartstjänster i begreppet Tjänsterna i dessa Villkor.

Betalning Tjänsterna och Tredjepartstjänsterna kan ske genom extern betalningslösning vilken kan innehålla ytterligare villkor kopplade till betalningen av Tjänster.

LICENS

Genom Kundens acceptans av dessa Villkor upplåter MIOO till Kunden en begränsad, icke-exklusiv, ej underlicensieringsbar, tidsbegränsad och återkallelig, ej överförbar licens att nyttja MIOO:s mjukvara (”Mjukvaran”) i syfte att få åtkomst till Tjänsterna samt övrigt innehåll och material tillgängligt via Tjänsterna, för Kundens icke-kommersiella användning.

MIOO kan när som helst och utan särskilda skäl omedelbart avsluta upplåtelsen av licensen.

Kunden får inte kompilera, licensiera, dekonstruera, dekompilera, återskapa, modifiera, överföra, sälja eller på annat sätt förfoga över Mjukvaran annat än för att använda Tjänsterna.

ANVÄNDARKONTO

För åtkomst till Tjänsterna ska Kunden registrera sig och skapa ett användarkonto. Användarkontot skall vara kopplat till fysisk person över 18 års ålder. Kundens registrering innebär att personlig information överlämnas till MIOO. Denna information omfattar bland annat namn, adress, telefonnummer, uppgifter för betalning (exempelvis kontokortsnummer), uppgifter om Kundens cykel/cyklar (inklusive bild).

Det åligger Kunden att upprätthålla och uppdatera informationen kopplad till användarkontot. Felaktig information kan leda till att Tjänster helt eller delvis ej kan genomföras.

Den personliga information som MIOO erhåller från Kunden används för att kunna leverera Tjänsterna men kan även komma att delas med externa samarbetspartners i marknadsföringsändamål.

MIOO kan av säkerhetsskäl tillfälligt komma att lagra uppkopplingsdata, exempelvis IP-adress. Uppkopplingsdata behandlas konfidentiellt och lagras eller delas ej av MIOO.

ERBJUDANDEN

Genom att skapa ett användarkonto godkänner Kunden att MIOO eller extern partner skickar meddelanden med informationstext (SMS, e-post, m.m.) med erbjudanden från MIOO eller dess externa samarbetspartners. Kunden kan när som helst välja att bli borttagen som mottagare av meddelanden genom att kontakta MIOO:s kundtjänst och uppge sitt telefonnummer och meddela att meddelanden inte längre önskas.

Kunden bekräftar genom acceptans av dessa Villkor att Kunden är medveten om att borttagande av meddelande enligt föregående stycke kan begränsa Kundens användning av

Tjänsterna.

ALLMÄNT OM TJÄNSTERNA

Tjänsterna omfattar en teknisk plattform till vilken Kund kan få åtkomst via webbapplikationen eller genom webbgränssnittet, gemensamt och enskilt benämnda ”Appen” och innebär att Kunden via ett registreringsförfarande registrerar sig som Kund och därefter i kan boka Tjänsterna till den plats där Kundens cykel befinner sig.

TREDJEMANSTJÄNSTER

Kunden beställer och bokar Tjänsterna online och betalar genom den betalningslösning som MIOO tillhandahåller via tredje man, för närvarande via STRIPE. Kunden kommer att behöva registrera sig för betalningslösningen och acceptera gällande villkor för betalningslösningen.

Genom bokning av Tjänsterna via MIOO uppkommer ett avtalsförhållande mellan Kund och MIOO.

BESTÄLLNING OCH UTFÖRANDE

Du bokar One-off tjänster i appen och betalar för varje bokning. Eller så tecknar du ett Serviceavtal och betalar ett fast pris.

Serviceavtal betalas i förskott och löper 3 eller 12 mån i taget och kan när som helst sägas upp.

På förfrågan finns mekaniker tillgängliga för bokning av service och mekaniskt assistans enligt *spec nedan. Bokning sker alltid via Appen.

Bokning finns tillgänglig på adresser enligt MIOOs ”Arbets-Zoner” som visas på karta i appen och enligt kalender och tillgänglighet av mekaniker.

Support finns tillgängligt alla dagar via e-post hello@mioo.cc

MIOO servar inte lådcyklar, barnvagnar, fatbikes eller elscootrar.

Serviceavtal

MIOO erbjuder tre olika serviceavtal (prenumerationer). Vad som ingår i de olika serviceavtalen specificeras enligt nedan:

MIOO Care Basic

1 tillfälle per år, underhållsservice och kontroll av cykeln. Kan bokas som hembesök eller på MIOO Expert verkstad.
Punkteringsfix vid behov. Bokas som hembesök eller på MIOO Expert verkstad.
Gäller för 1 cykel.

MIOO Care Premium

2 tillfällen per år, underhållsservice och kontroll av cykeln. Kan bokas som hembesök eller på MIOO Expert verkstad.
Däckskifte i samband med underhållsservice (med kundens egna däck).
Punkteringsfix vid behov. Bokas som hembesök eller på MIOO Expert verkstad.
25% rabatt på reparationer och reservdelar på MIOO Expert verkstad.
Gäller för 1 cykel.

MIOO Care Premium Family

2 tillfällen per år inkluderat samtliga cyklar (2-4). Underhållsservice och kontroll av cykeln. Kan bokas som hembesök eller på MIOO Expert verkstad.
Däckskifte i samband med underhållsservice (med kundens egna däck).
Punkteringsfix vid behov. Bokas som hembesök eller på MIOO Expert verkstad.
25% rabatt på reparationer och reservdelar på MIOO Expert verkstad.
Gäller för upp till 4 cyklar.

Aktuella priser för de olika avtalet finner man i MIOOs app och på hemsidan.

Begränsning i antal punkteringslagningar

I de fall däcken är utslitna och detta påpekats i serviceprotokollet så upphävs rätten till fri punkteringslagning fram till dess att de slitna däcken har bytts ut mot nya. Gäller samtliga typer av Serviceavtal (prenumerationer).

Reparationer och delar

Reservdelar, byten och reparationer ingår ej i våra Serviceavtal (prenumerationer). MIOO erbjuder sådana reparationer på MIOO Expert verksäder till en särskild prislista.

PRISER OCH BETALNING

Aktuella priser för Tjänster tillhandahålls via Appen.

Serviceavtalet (prenumerationen) förlängs automatiskt om Kunden inte aktivt går in och avslutar prenumerationen innan perioden löper ut.

MIOO har som ovan angivits träffat avtal med utomstående betalningslösning för att underlätta Kundens betalning till MIOO.

Betalning av de priser som debiteras sker genom betalningslösningen och anses vara detsamma som att betalning gjorts direkt av Kund i det enskilda fallet.

Om det fastställs att Kundens angivna betalningssätt har upphört att gälla, är ogiltigt eller inte fungerar, samtycker Kunden till att MIOO instruerar betalningslösningen att använda en alternativ metod för betalning, alternativt genereras faktura till Kund från MIOO.

MIOO förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

Tjänsterna tillhandahålls utan garanti för att de fungerar problemfritt eller utan störning. MIOO lämnar inte heller några garantier beträffande Appens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

MIOO är aldrig ansvarig för indirekt skada, ekonomisk skada, följdskada eller skada som är svår att förutse. MIOO är inte ansvarig för förlust av data. Vidare är MIOO ansvar begränsat till 5 000 kr i varje enskilt fall. I det fall Kund anser att MIOO är ansvarig för skada ska Kund utan dröjsmål anmäla anspråket till MIOO. MIOO lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande resultatet av tredjemanstjänsten och tar inget ansvar för skada som utföraren åsamkar Kunden vid utförandet av Tjänsterna eller skador som uppkommer i samband därmed.

TVISTELÖSNING

För dessa villkor gäller svensk lag. Alla tvister mellan MIOO och Kund ska lösas i allmän domstol i Sverige.